P/O Gordon Hardwick of the Heringer crew of 408 Squadron.Photo graciously supplied by P/O Gordon Hardwick